Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 4–9 | Cite as

In het kort

  • Vroom MarikeEmail author
In het kort
  • 10 Downloads

Plan van aanpak Stint

Meerdere partijen hebben zich gebogen over een plan van aanpak waarmee een verbeterde versie van de Stint weer veilig de weg op kan. Onder andere BOinK en de Brancheorganisatie, maar ook wetenschappers van de TU Eindhoven hebben hiervoor een verbeterplan ontwikkeld.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil eerst het onderzoek naar de Stint in Oss afwachten, waar NFI en TNO naar kijken. Veruit de meeste kinderopvangorganisaties willen de Stint het liefst weer in gebruik nemen. De kosten voor het regelen van alternatief vervoer of extra personeelsinzet lopen op en het vervoer wordt er ook niet altijd veiliger op. Dat zei ook Gjalt Jellesma van BOinK: 'Met het oog op het slechter wordende weer, zijn de tijdelijke risico's niet langer houdbaar. De minister moet ingrijpen en een veiliger Stint toestaan.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations