Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 30–32 | Cite as

WIE REGELT WAT?

VAAG, VAGER, VAAGST

  • Reinoud KroeseEmail author
  • Peter Kuijper
Artikel
  • 4 Downloads

Ruim 6,5 jaar geleden schreven juristen Reinoud Kroese en Peter Kuijper mede naar aanleiding van een belangrijke uitspraak van de Raad van State over de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang een artikel in Management Kinderopvang met de nu nog steeds passende titel 'Knellende Regels'. Ook toen gaven ze een overzicht van de onduidelijke regelgeving. Nu is het de hoogste tijd voor deel twee.

Het doel van de Wet kinderopvang (2005) was om een einde maken aan de rechtsongelijkheid van en onduidelijkheid voor kindercentra door het invoeren van landelijke kwaliteitseisen, integrale regelgeving en uniform toezicht. Met de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang is beoogd de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren, minder af te vinken en meer nadruk op de kwaliteit in de praktijk te leggen. Helaas is ook de nieuwe regelgeving niet op alle punten duidelijk, concreet en specifiek genoeg, en soms zelfs niet uitvoerbaar en/of zelfs strijdig met andere regelgeving.

Een voor handhaving...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations