Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 7, pp 26–29 | Cite as

Preventiecoalities wie krijgt wat

investeren ≠ incasseren
  • Jan KloezeEmail author
Artikel
  • 24 Downloads
Gemeenten en verzekeraars in het hele land experimenteren met preventiecoalities. Het ministerie van VWS ondersteunt dit met projectsubsidies. Maar kosten en baten van preventie liggen vaak ver uit elkaar. Dat maakt het lastig om preventie structureel onder te brengen in de zorgpraktijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations