Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 7, pp 10–16 | Cite as

Martijn Snoep

  • Bart KiersEmail author
Interview
  • 39 Downloads
De ACM-bestuursvoorzitter snapt de dilemma's van zorgaanbieders. 'We willen de obstakels voor nauwere samenwerking wegnemen.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations