Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 10–18 | Cite as

Blokhuis

  • Bart KiersEmail author
Interview

Met het hoofdlijnenakkoord ggz en het Nationaal Preventieakkoord werft hij een breed draagvlak en 'is de juiste beweging ingezet'.

'Zonder ondertekening van gemeenten is er geen hoofdlijnenakkoord ggz'. Die heldere boodschap gaven Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland eind 2018 af, nadat de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 26 november opnieuw geen groen licht had gegeven. Al eerder, vlak voor de totstandkoming van het akkoord in juli 2018, staken gemeenten via moties op de ALV van de VNG een spaak in het wiel. En de inkt van het akkoord was nog niet droog of Damiaan Denys, de voorman van de psychiaters, distantieerde zich van het akkoord. Het lijkt al mislukt voordat het goed en wel van start is gegaan in januari 2019.

Maar Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS, vindt dat een veel te negatieve manier van kijken. Dat vertelt hij op zijn eerste werkdag in 2019, op 15 januari. Hij is net terug van een reis naar Gambia met familieleden....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations