Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 30–35 | Cite as

regionale samenwerking

Duurzame netwerken in de maak

  • Wilfrid OpheijEmail author
  • Astrid van Dijk
Artikel

Een cruciaal ingrediënt voor een effectief regionaal zorgnetwerk is een brede invulling van de netwerkwaarde.

Er zijn heel veel thema's die in iedere regio spelen. Denk aan arbeidsmarktproblematiek, dementiezorg, continuïteit in de jeugdzorg, de herstelbeweging voor psychiatrische patiënten, eerstelijnsbedden, meekijkconsulten, preventie en postieve gezondheid. Die thema's nopen tot samenwerking in allianties en netwerken zoals Salland United, Gezond Veluwe, Kwaliteit als Medicijn, MijnZorg of Bestuurstafel Gezond Utrecht.

Behalve overeenkomsten zijn er ook sterke verschillen tussen de regio's. Drenthe is echt anders dan Utrecht-stad, Zuid-Limburg of Rotterdam. Regio's verschillen in populatie, aanbieders en samenwerkingshistorie. En dus verschilt het in welke mate genoemde thema's een probleem vormen. Ook de rol en insteek van gemeentes en verzekeraars verschillen en last but not least, de samenwerkingscultuur en -ervaring zijn niet overal hetzelfde. In de regel neemt een beperkt...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations