Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 6, pp 22–27 | Cite as

Tekort aan ouderenzorg

Europa zet vol in op e-health

  • Wouter van den ElsenEmail author
artikel
  • 16 Downloads

In het kader van Active and Assisted Living (AAL) steekt de Europese Commissie jaarlijks tientallen miljoenen euro's in de ontwikkeling van marktrijpe e-healthdiensten en -producten. Het financieringsprogramma werd in 2008 opgezet om de uitdaging van een stijgende levensverwachting en dubbele vergrijzing het hoofd te bieden.

Jaarlijks komen alle spelers die met AAL-trajecten bezig zijn samen op het AAL Forum, dit jaar in het Deense Aarhus. Doel van Active and Assisted Living is ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te laten leven. Voorzitter Bengt Anderson van het Nordic Welfare Centre schetst tijdens de openingsceremonie van het forum de problematiek: 'Scandinavië telt 27 miljoen inwoners en een op de twintig van hen is tachtig jaar of ouder. Het aandeel ouderen in deze regio is de afgelopen eeuw verdubbeld en de levensverwachting neemt alsmaar toe. We noemen een gemeente een kwetsbare gemeenschap als het aandeel 65-plussers boven de 19,5 procent uitkomt. In onze regio...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations