Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 24–27 | Cite as

RSO Nederland maakt de cirkel rond

  • Betty RomboutEmail author
artikel
  • 9 Downloads

Nu het ministerie haast maakt met digitale informatie-uitwisseling neemt het belang van RSO's toe. Een overzicht van doelstellingen, werkwijzen en projecten van koepelorganisatie RSO Nederland en haar achterban.

Eind 2016 hebben de Regionale Samenwerking Organisaties (RSO's) de vereniging RSO Nederland opgericht om de samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van zorg en ict te intensiveren binnen en tussen zorgorganisaties in regio's, alsook tussen RSO´s onderling. De vereniging is daarnaast het schakelpunt tussen de RSO´s en landelijke organisaties zoals Nictiz met hun programma's. Patiënten blijven voor de zorg meestal binnen de regio waar zij wonen en bezoeken daar vaak meer dan één zorgaanbieder. Dat vraagt van de zorgaanbieders dat zij samenwerken en informatie uitwisselen. RSO's -opgericht door de zorgpartijen - ondersteunen hen daarbij. De informatie-uitwisseling vindt op gestandaardiseerde wijze plaats, waarbij eenheid van taal het uitgangspunt is. Dat wil zeggen, er...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations