Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 17–17 | Cite as

Interoperabiliteit is een mindset

  • Jan Christiaan Huijsman
column

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations