Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 32–33 | Cite as

Doelgericht aan de slag

  • Loek KusiakEmail author
artikel
  • 7 Downloads

De digitale tool Visioplan biedt veel foto's en een minimum aan tekst. Veel nuttiger dan een papieren zorgplan dat in een kast verdwijnt.

'We maken zorgplannen met heel veel taal, maar de meeste cliënten kunnen zich niet op al die tekst concentreren. Nadat je een halve pagina zorgplan hebt doorgenomen, begint die cliënt te stuiteren en wil-ie weglopen.' Dat is de ervaring van Francois Backes, die meer dan dertig jaar als begeleider en leidinggevende werkte in de jeugdzorg, verslavingszorg en andere vormen van ambulante opvang, voor het laatst bij het Leger des Heils in Heerlen.

'De cliënt die zijn zorgplan niet kent of niet wil kennen, beseft ook nauwelijks wat zijn problemen zijn en waar hij aan moet werken. De papieren zorgplannen hebben voor de zorgverlener vooral de functie dat hij voldoet aan de HKZ-certificering. Maar over de voortgang van de zorg zegt zo'n plan niets. Je geldzaken op orde brengen, een woning en een dagbesteding vinden, post openen: veel cliënten stellen het uit...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations