Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 6, pp 12–16 | Cite as

Telezorg vermindert opname

  • Loek Kusiak
uitgelicht
  • 7 Downloads

Minder voortijdige sterfgevallen en meer kwaliteit van leven. Dat lukt met telerevalidatie bij hartfalen. Het Máxima Medisch Centrum heeft als eerste ziekenhuis hartfalen én COPD in telezorg geïntegreerd.

Telerevalidatie van hartpatiënten waarbij de patiënt digitaal en in eigen tijd een herstelprogramma volgt, valt vanaf 2019 onder reguliere zorg die door zorgverzekeraars wordt vergoed. Daarnaast wordt volgend jaar een landelijke richtlijn voor telerevalidatie van kracht. Cardioloog en sportarts Hareld Kemps van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven spreekt van een 'belangrijke stap op weg naar meer zorg op afstand en zelfmanagement, waarmee we 30 tot 40 procent voortijdige sterfgevallen voorkomen.'

De telerevalidatie voor hartpatiënten van het MMC is ontwikkeld door Flow, het centrum voor revalidatie, preventie en telemedicine van het MMC. Flow staat voor: Fitheid, Leefstijl, Ontwikkeling, Wetenschap. Met eigen innovatieve programma's stimuleert Flow patiënten tot...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations