Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 6, pp 18–21 | Cite as

'In de regio moet je wezen'

  • Bert BukmanEmail author
interview
  • 15 Downloads

Harm-Jan Wessels, CEO van softwareleverancier Forcare, heeft uitgesproken opvattingen over uitwisseling van medische data en over privacy. 'Ik ben fan van de AVG'.

Anders dan veel betrokkenen denken en uitdragen, doet Nederland het in internationaal perspectief heel goed als het gaat om elektronische uitwisseling van medische data. Dat is de opmerkelijke stelling van Harm-Jan Wessels, CEO van softwareleverancier Forcare. 'Je hoort veel sombere verhalen over de toekomst van de zorg-ict in ons land. Vooral het gegeven dat de rijksoverheid terughoudend is, geeft aanleiding tot verontruste commentaren. In het buitenland zou dat allemaal beter zijn geregeld.'

Zelf ziet Wessels dat iets anders. 'Landelijke programma's zijn zinvol en de overheid pakt wat dat betreft langzaam maar zeker haar rol. Maar we zetten in Nederland vooral in op regionale uitwisseling, en volgens mij is dat een verstan-dige keuze. In de regio ken je elkaar, daar is onderling vertrouwen. En vertrouwen is een voorwaarde...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations