Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 30–31 | Cite as

‘We moeten geweld beter samen aanpakken’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Huiselijk geweld

Samenvatting

Huiselijk geweld blijkt moeilijk te stoppen. Daarom is sinds 1 januari 2019 de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling aangescherpt. Mariëlle Dekker , directeur van Augeo Foundation: ‘Vanaf nu meld je een ernstige situatie altijd bij Veilig Thuis.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations