Advertisement

Hoofden en handen aan het bed voor minder mortaliteit

  • Catharina van OostveenEmail author
Kritisch bekeken
  • 1 Downloads

Context

In tijden van personele krapte hebben ziekenhuizen moeite verpleegafdelingen te voorzien van voldoende menskracht. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar een wereldwijde uitdaging. Een veelvoorkomende strategie om hier een passend antwoord op te vinden en meer handen aan het bed te krijgen, is door zorgassistenten toe te voegen aan de skill mix op afdelingen. De vraag rijst echter of het tekort aan verpleegkundigen en tegelijkertijd het differentiëren van taken naar een lageropgeleide professional niet zorgt voor ongewenste patiëntuitkomsten en een risico is voor de patiëntveiligheid. Dit is een ingewikkelde discussie die in de praktijk nog weinig gehoor vindt en haaks staat op de huidige differentiatie in basis- en regieverpleegkundigen. Waar een tekort aan personeel is, wordt immers naarstig gezocht naar extra handen die ADL en facilitaire taken kunnen overnemen. De ervaring leert dat een kritische reflectie op de mogelijke effecten van het verschuiven van essentiële...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations