Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 52–54 | Cite as

Hoe fixeer je een perifeer infuus?

  • Rogier BuursEmail author
  • Anne Eskes
Kritisch bekeken

Context

Het bewustzijn om te stoppen met onnodige handelingen groeit. Zo werd er afgelopen jaar een 'beter laten'-lijst opgesteld voor verpleegkundigen waarin 66 handelingen opgenomen zijn die onnodig of zelfs schadelijk voor de patiënt zijn. 1 Het stoppen met alledaagse onnodige handelingen kan al snel een kostenbesparing opleveren. Een voorbeeld van een onnodige handeling is het routinematig verwisselen van perifere infusen om flebitis te voorkomen. 2 Daarnaast zien we in de praktijk dat perifeer ingebrachte intraveneuze katheters (ook wel venflons genoemd) op veel verschillende wijze gefixeerd worden om te voorkomen dat ze 'sneuvelen'.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations