Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 50–51 | Cite as

Hoe kijken patiënten naar het gebruik van de-escalerende technieken in de ggz1

  • Guus MuntenEmail author
Kritisch bekeken

Context

Agressie is een fenomeen dat niet alleen in de gezondheidszorg voorkomt, al blijkt uit de rapportage van TNO dat de kans om met agressie te maken te krijgen het grootst is in de gezondheidszorg en verpleging. In 2014 kwam ongeveer de helft van de medewerkers met een vorm van agressie door derden in aanraking.2 Uiteraard heeft die agressie vervelende gevolgen. Het is daarom van belang te proberen de agressie niet te laten oplopen, maar de druk van de ketel te krijgen: te de-escaleren. Hieronder wordt verstaan: een reeks van samenhangende door professionals geleverde componenten, waaronder communicatie, zelfregulatie, assessment en acties die voor de veiligheid zorg dragen. Het doel hiervan is de agressie of agitatie te verminderen of op te heffen, onafhankelijk van de oorzaak, en de relatie tussen staf en patiënten te verbeteren, waarbij dwang en drang wordt vermeden of tot een minimum wordt beperkt.3In dit in Engeland uitgevoerde onderzoek is gekeken naar hoe patiënten in de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations