Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 34–36 | Cite as

Wondcasus:

Diabetisch voetulcus

  • Agaath BruinEmail author
Wondcasus
  • 3 Downloads

Het aantal mensen met diabetes type 2 stijgt nog steeds en daarmee ook het aantal mensen met een diabetische voet. Goede voetzorg is bij deze cliënten extra belangrijk om voetproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Agaath Bruin, praktijkverpleegkundige met aandachtsgebied wondzorg en diabeteszorg, vertelt hoe zij en haar collega's met de casus van een cliënt met een diabetische voetulcus aan de slag zijn gegaan.

'Bij 15% leidt diabetische voetulcus tot amputatie'

Als praktijkverpleegkundige valt naast wond-zorg ook diabeteszorg onder mijn verantwoordelijkheid. Dat betekent dat goede voetverzorging om voetproblemen te voorkomen een belangrijk aandachtspunt is voor mij. Wat betreft de kortetermijncomplicaties kunnen we daarmee iets betekenen in de kwaliteit van leven van de cliënt met diabetes. Het aantal mensen met diabetes type 2 stijgt nog steeds2 en daarmee helaas ook het aantal mensen met een diabetische voet.

Door diabetes kunnen de bloedvaten en de zenuwen in de benen en de voeten...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations