Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 5, pp 18–19 | Cite as

U heeft de oplossing zelf in huis!

Het personeelstekort is (g)een blijvend probleem

  • Remco Vermeulen
  • Myrthe Balder
Achtergrond

Samenvatting

De zorg heeft helaas te maken met een behoorlijk personeelstekort. Landelijk vinden verschillende initiatieven plaats, zoals het motiveren van overtallig personeel uit andere branches om voor de zorg te kiezen. Toch blijft het probleem groot. Maar de oplossing van het personeelstekort is dichterbij dan u denkt. Het zorgvraaggestuurd inrichten van uw interne plannings- en roosteringprocessen kan uw personeelstekort oplossen. Daarnaast brengt het diverse voordelen voor uw medewerkers, organisatie en het belangrijkste: de cliënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Remco Vermeulen
    • 1
  • Myrthe Balder
    • 1
  1. 1.AAG

Personalised recommendations