Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 27–27 | Cite as

Stop groei dood kapitaal

  • Toine van der Pol
Hoofdpunt
  • 3 Downloads

Samenvatting

Uit de Jaarverslagenanalyse van Intrakoop over het jaar 2017 blijkt dat het gemiddelde weerstandsvermogen in de gehandicaptenzorg weer met 1,3% is gegroeid naar 36%. Als instellingen willen blijven voldoen aan de bankratio’s, dan is een groei van 1% per jaar voorspelbaar. Ik hoef u als financial niet voor te rekenen hoe hoog het percentage dan over tien jaar is. Twintig jaar geleden was de norm ongeveer 8% en waren de instellingen financieel niet minder gezond

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Toine van der Pol
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations