Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 21–23 | Cite as

Personele stuurinformatie: Eindelijk de werkelijke inzet in beeld

  • Janine Pijls
Tips & Tops
  • 6 Downloads

Samenvatting

Onder (business) controllers is breed bekend dat de personele stuurinformatie maar zelden wordt herkend door managers en teamleiders. ‘Huh? Méér fte? Maar ik heb precies hetzelfde ingezet als vorige maand!’. Ook krijgen managers kosten te zien die niet aan hun inzet is gekoppeld: als een medewerker verlofuren opneemt die in het verleden op een andere kostenplaats zijn opgebouwd, komt dit vaak ten laste van de nieuwe leidinggevende.

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Janine Pijls
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations