Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 14–15 | Cite as

Data zat

Predictive analytics belofte voor de zorg?
  • Bernard de Vries Robles
Interview
  • 4 Downloads

Samenvatting

Predictive analytics gaat over het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen op basis van beschikbare historische en actuele gegevens. Deze data kunnen worden gebruikt voor het beïnvloeden van gedrag in de toekomst. De financiële professional (finance) loopt echter niet voorop in de toepassing ervan. Deloitte heeft meerdere jaren ervaring met het uitvoeren van projecten op het gebied van data-analyse en gebruikt die technieken ook voor predictive modelling in de gezondheidszorg. Fizier sprak met Martijn Ludwig van Deloitte Consulting-Technology over de belofte van predictive analytics voor de bedrijfsvoering in de zorg.

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations