Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 26–27 | Cite as

Fiets van de zaak in de zorg?

  • Jacqueline Ros
  • Nika Stegeman-Kruijt
Fiscaliteiten
  • 2 Downloads

Samenvatting

De overheid voert een beleid om Nederland nog fietsvriendelijker te maken. Dat doet zij onder andere door samen te werken met provincies en gemeenten. Zij bekijken samen wat nodig is om het fietsen aantrekkelijker te maken. Het kabinet investeert bijvoorbeeld in aanleg van nieuwe fietspaden en stallingen. Een andere aangekondigde maatregel is een versimpeling van de fiscale fietsregeling. Het wordt aantrekkelijker gemaakt om voor een fiets van de zaak te kiezen. In dit artikel gaan wij in op de huidige mogelijkheden voor een fiets van de zaak en gaan we in op de nieuwe voorgestelde regeling. Ook behandelen we de fiscale uitwerking van poolauto’s en de mogelijkheid of de fietsregeling een vervanging voor de poolauto kan zijn.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Jacqueline Ros
    • 1
  • Nika Stegeman-Kruijt
    • 1
  1. 1.BDO Belastingadviseurs

Personalised recommendations