Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 3, pp 28–29 | Cite as

Diagnose Transformatie een toolkit voor grensverleggers in de zorg

  • Bernard de Vries Robles
  • Reinald van der Meer
Ad Verbum

Samenvatting

Het boek is het resultaat van een zoektocht naar de oorzaken waarom veel zorginnovaties voortijdig stranden en veel beloftevolle zorginnovaties geen maatschappelijk effect blijken te hebben.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations