Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 3, pp 26–27 | Cite as

Een mens lijdt het meest…

  • Herman Bellers
Reflecties
  • 2 Downloads

Samenvatting

Elke organisatie kent zo haar eigen sores. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) is hierop geen uitzondering. Een van onze permanente hoofdbrekens is de vraag: hoe kritisch of soepel moet het WFZ zich opstellen als het gaat om borgingsverzoeken? In de achterban van het WFZ leven hierover verschillende meningen. Dat is begrijpelijk, omdat er op de eerste plaats uiteenlopende solidariteitsopvattingen bestaan.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Herman Bellers
    • 1
  1. 1.Directeur WFZ

Personalised recommendations