Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 3, pp 24–25 | Cite as

Inzet extern personeel: het kan zonder btw

  • Matthijs van Ooij
  • Nika Stegeman-Kruijt
Fiscaliteiten
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het veranderende zorglandschap vraagt steeds meer om samenwerking. Decentralisatie van het sociale domein, integrale ziekenhuisbekostiging, en samenwerking en nieuwe bekostigingsvormen in de eerstelijnszorg zijn slechts een paar oorzaken van de vraag naar en het gezamenlijk gebruik van personeel. Ook bieden steeds meer partijen personeel aan of faciliteren de inzet van zzp’ers. De btw speelt hierbij een belangrijke rol. In dit artikel geven wij een praktische beschrijving om ongewenste btw-heffing op personeel te voorkomen. Daarbij focussen we niet op de welbekende mogelijkheden zoals structurele uitleen en kosten voor gemene rekening. We zoomen in op de overeenkomst van opdracht en de vrijstelling voor nauw samenhangende prestaties.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Matthijs van Ooij
    • 1
  • Nika Stegeman-Kruijt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations