Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 23–23 | Cite as

Laat uw ja ja zijn

  • Gert Kwakernaak
Hoofdpunt
  • 5 Downloads

Samenvatting

‘Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden’. Bekende woorden, voor wie degelijk protestants is opgevoed.

Daar moet ik aan denken als er teksten langskomen over vertrouwen, over fouten melden, et cetera. Bijvoorbeeld bij high trust, high penalty. Uitgaan van high trust en al direct maatregelen aankondigen voor het geval dat… Hoe high is het vertrouwen dan eigenlijk? Wordt het dan niet meer een controlerende instantie die vooraf zegt niet veel te zullen controleren? Als die instantie dan wel een keer controleert en u blijkt niet juist te handelen, dan voel hij zich vrij om ferme maatregelen te nemen. Geen genade, geen penalty’s, maar high penalty’s. Is het misschien zo, dat de afzender denkt dat de gecontroleerde toch wel door heeft dat er weinig wordt gecontroleerd? Als regelmatige controles niet afschrikken, dan maar afschrikken door high penalty’s. Maar afschrikken is geen vertrouwen. U begrijpt, ik ben zo westers kritisch opgeleid dat ik zelfs uitspraken over vertrouwen niet bij voorbaat vertrouw. Zeker niet als er direct gedreigd wordt met high penalty’s.

Ik laat me dus niet te veel leiden door uitspraken over high trust. Een van onze fiscaal adviseurs benadert het horizontaal toezicht ook zo. Waarom een toetredingsoperatie op gang brengen om afspraken te kunnen maken over horizontaal toezicht, terwijl je toch al weinig wordt gecontroleerd? Doe gewoon je werk zoals het hoort. Laat uw ja ja zijn. Laat u bovendien niet tot high penalty’s veroordelen als er onverhoopt toch wat mis gaat.

Dat dragen we ook uit in de organisatie. We houden ons aan de regels. Ook als we ze soms onredelijk vinden; ook wanneer het ons geld kost. Nou ja, er zijn ook grenzen. Niet dat het ons geld kost, dat is geen grens, dat mag de norm niet zijn. Maar bij onzinnige regels komt er bij mij een recalcitrant trekje naar boven. Dan zeg ik dat we verantwoordelijkheid moeten nemen. Bijvoorbeeld bij de privacyregels. Ik wil werken in de geest van ‘niet onnodig persoonlijke gegevens verstrekken’. Het kan echter ook weer niet zo ver gaan, dat we niet meer normaal kunnen werken. Gelukkig zit de regelgeving zo in elkaar dat we voor een deel zelf kunnen vaststellen wat gevoelige gegevens zijn. Daar hoort dan weer bij dat we er niet geheimzinnig over doen. Niet ja zeggen en nee doen. Ja moet ja moet zijn en nee nee.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Gert Kwakernaak
    • 1
  1. 1.manager Financiën en Informatievoorziening Gemiva-SVG Groep

Personalised recommendations