Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 38–41 | Cite as

Kleine portemonnee maakt kwetsbare oudere nóg kwetsbaarder

Onderzoek naar alternatieven voor het verzorgingshuis

 • Susan Van Klaveren
 • Netty Van Triest
 • Penny Senior
Wonen & Mobiliteit
 • 10 Downloads

Samenvatting

Voor kwetsbare ouderen is het lastig een betaalbare combinatie te vinden van een geschikte woning, dienstverlening, (gezelschaps)activiteiten en 24/7 hulp in de nabijheid. Dit terwijl kwetsbare ouderen juist vaker een lager inkomen hebben. Tegelijkertijd nemen steeds meer ouderen met een ruimere portemonnee het heft in eigen handen en organiseren zij zelf nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg. In een verkenning belichten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nieuwe woonzorgarrangementen.

Literatuur

 1. Campen, C. van (2017). Veroudering: de landelijke cijfers, in: Oud worden in Nederland, p. 11, Den Haag: SCP/Platform31, juni 2017.Google Scholar
 2. Campen, C. van, Broese van Groenou, M., Deeg, D. & Iedema, J. (2013). Met zorg ouder worden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 3. Draak, M. den, Marangos, A.M., Plaisier, I. & Klerk, M. de (2016). Wel thuis? Een literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 4. Gobbens, R.J.J., Luijkx, K.G., Wijnen-Sponselee, M.Th. & Schols, J.M.G.A. (2010).In search of an integral conceptual definition of frailty. Opinions of experts. Journal of the American Medical Directors Association; nr. 11(5):338-343.Google Scholar
 5. Hintum, M. van (2011). Kwetsbare ouderen in de praktijk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 6. Kam, G. de, e. a. (2013). Ouderen in woonservicegebieden. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Radboud Universiteit Nijmegen, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).Google Scholar
 7. Leidelmeijer, K., Iersel, J. van & Leering, D. (2017). Monitor Investeren in de ToekomstOuderen en langer zelfstandig wonen. Amsterdam: Rigo, In Fact, en Q-Delft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Google Scholar
 8. RIVM. Kwetsbare ouderen hebben een complexe zorgvraag, geraadpleegd op 8 augustus 2018, van www.vtv2018.nl/kwetsbare-ouderen.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Susan Van Klaveren
  • 1
 • Netty Van Triest
  • 1
 • Penny Senior
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations