Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 32–35 | Cite as

Assistentiewoningen, een dubbele win-win?

  • Els Devriendt
  • Jan Lambrecht
Arbeid & Inkomen

Samenvatting

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Gent heeft in de vorm van assistentiewoningen en aangepaste seniorenwoningen 154 specifieke woongelegenheden voor ouderen die nog voldoende zelfstandig zijn. Daarnaast staat het OCMW in voor de dienstverlening in 19 sociale assistentiewoningen. Naast die variatie aan woonvormen zet het OCMW Gent ook sterk in op een variatie aan betaalalternatieven.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Els Devriendt
    • 1
  • Jan Lambrecht
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations