Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 1, pp 68–68 | Cite as

Leven lang leren

  • Hanna Van Solinge
  • Nidi
Gerongrafiek
  • 296 Downloads

Samenvatting

Leven Lang Leren is een thema dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid van de rijksoverheid. Door middel van beleid wil de overheid volwassenen stimuleren om te blijven studeren. Dat is belangrijk want het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel toe.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Hanna Van Solinge
    • 1
  • Nidi
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations