Advertisement

Geron

, Volume 19, Issue 4, pp 28–31 | Cite as

Oudere zzp’ers: een diverse groep

  • Marleen Damman
Arbeid & Inkomen
  • 32 Downloads

Samenvatting

Nederland kent een spectaculaire stijging van het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers): mensen die voor eigen rekening of risico werken en geen personeel in dienst hebben. Zo’n 12 procent van de werkzame beroepsbevolking is zzp’er; in 2003 was dit nog 8 procent. Onder werkenden van 65-plus is zelfs bijna de helft zzp’er. Wie zijn deze oudere zelfstandigen?

Copyright information

© Stichting Geron 2017

Authors and Affiliations

  • Marleen Damman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations