Advertisement

Geron

, Volume 19, Issue 4, pp 24–24 | Cite as

Vrijwilligerswerk naast de betaalde baan

  • Marleen Damman
Gerongrafiek
  • 242 Downloads

Samenvatting

Veel oudere werkenden doen vrijwilligerswerk naast hun betaalde baan. Hoe stabiel is nu die deelname aan vrijwilligerswerk, als er over een periode van meerdere jaren wordt gekeken? Het is mogelijk om hier inzicht in te geven op basis van de STREAM data van TNO, waarin een grote groep oudere werkenden (van 45-60 jaar in 2010) over een periode van vier jaar is gevolgd.

Copyright information

© Stichting Geron 2017

Authors and Affiliations

  • Marleen Damman
    • 1
  1. 1.NIDI

Personalised recommendations