Advertisement

Geron

, Volume 19, Issue 3, pp 29–29 | Cite as

Grote verschillen in loopbanen, gezondheid en levensverwachting naar opleiding

  • Hanna van Solinge
Gerongrafiek
  • 208 Downloads

Samenvatting

De recente verhoging van de pensioenleeftijd geldt voor iedereen. De rechtvaardigheid van dat principe staat ter discussie. Onderzoek maakt duidelijk dat er wat betreft langer doorwerken kwetsbare groepen te onderscheiden zijn.

Copyright information

© Stichting Geron 2017

Authors and Affiliations

  • Hanna van Solinge
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations