Advertisement

Geron

, Volume 19, Issue 1, pp 26–26 | Cite as

Vergrijzing sterker in kleine gemeenten

  • Hanna Van Solinge
Gerongrafiek
  • 426 Downloads

Samenvatting

In absolute aantallen wonen de meeste ouderen in de grotere steden, en dan vooral in de Randstad. Relatief gezien is het aandeel ouderen echter het grootst in de kleinere gemeenten en de minst verstedelijkte gebieden.

Copyright information

© Stichting Geron 2017

Authors and Affiliations

  • Hanna Van Solinge
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations