Geron

, Volume 17, Issue 2, pp 59–62 | Cite as

Op korte termijn doen wat op langere termijn onwenselijk is

Later of juist vroeger met pensioen?
  • Paul de Beer
Article
  • 70 Downloads

Samenvatting

Zeven jaar geleden, aan de vooravond van de kredietcrisis, publiceerde de Commissie Bakker haar alarmerende rapport ‘Naar een toekomst die werkt’. De commissie constateerde dat er op termijn een groot tekort aan arbeidskrachten dreigde te ontstaan als gevolg van de krimp van de beroepsbevolking. Als gevolg daarvan zou zowel de betaalbaarheid van ons sociale stelsel als onze toekomstige welvaart op de tocht komen te staan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Paul de Beer
    • 1
  1. 1.Amsterdams Instituut voor ArbeidsAmsterdamsThe Netherlands

Personalised recommendations