Advertisement

Tijdschrift voor Urologie

, Volume 9, Issue 2–3, pp 21–21 | Cite as

Diversiteit

  • Peter F. A. MuldersEmail author
Open Access
Editorial
  • 139 Downloads

Opnieuw geeft het wetenschappelijk gedeelte van het Tijdschrift voor Urologie aanleiding om over de diversiteit van ons vak te berichten. In veel ziekenhuizen worden urologische behandelingen gedaan door zich steeds verder specialiserende urologen. Het is niet alleen de operatie die centraliseert, ook de diagnostiek wordt steeds beter afgestemd tussen urologen onderling en steeds vaker verricht in ziekenhuizen die deel uitmaken van een netwerk. Objectieve kwaliteitsverbetering wordt steeds beter gemonitord en steeds vaker naar buiten gebracht. De artikelen in dit nummer van ons tijdschrift, die al zijn voorgedragen op de vergaderingen van de NVU, zijn daar een bewijs van.

Julia van Tol en coauteurs berichten over de rol van de Keuzehulp bij cystectomiepatiënten. Bij deze patiënten is een significante teruggang te zien van het percentage neoblaas, alhoewel de neoblaas, indien gericht uitgezet, nog steeds een duidelijke plaats blijft houden. Het is de juiste behandeling voor de juiste patiënt waardoor de tevredenheid toeneemt. Pauline Wesselman en collega’s berichten over de langetermijnfollow-up en het succespercentage van de urethraplastiek, tevens een operatie die qua indicatie aan verandering onderhevig is. Ook hier geldt dat, als de juiste indicatie wordt vastgesteld, de resultaten beter zijn. De uitkomsten van deze studies bevestigen dit. Ten slotte schetst Marlene Hekman als arts-promovendus een beeld van de wijze waarop intraoperatieve detectie van ccRCC van nut zou kunnen zijn ter verbetering van de uitkomsten van deze operaties. Deze studie is onderdeel geweest van haar cum laude promotie in december 2018.

Al met al geeft dit nummer van ons tijdschrift een goed beeld van de wetenschappelijke activiteiten binnen de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Copyright information

© The Author(s) 2019

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Authors and Affiliations

  1. 1.RadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations