Advertisement

Tijdschrift voor Urologie

, Volume 8, Issue 5, pp 67–67 | Cite as

Privacy

  • Henk G. van der PoelEmail author
Open Access
Editorial
  • 446 Downloads

Met de nieuwe Europese regelgeving omtrent het gebruik van persoonsgegevens, de General Data Protection Regulation ofwel in het Nederlands Algemene verordening gegevensverzameling (AVG) lijkt er plots een verhoogde aandacht voor persoonsgegevens. Het is geen nieuwe wet. Al in 1995 werd de opzet van deze wet in het Europese Parlement voorgesteld. De wet is niet specifiek bedoeld voor de gezondheidszorg, maar daarin wel van toepassing. Er zijn veranderingen in de wet aangebracht die van belang zijn. Zo is er bij overtreding een meldplicht binnen 72 uur, geldt de wet ook voor data van inwoners van de Europese Unie (EU) die buiten de EU worden opgeslagen of gebruikt, is beter omschreven hoe via zogenaamde trusted-third-parties de anonimiteit van gegevens gewaarborgd moet zijn en zijn boetes bij overtreding verhoogd tot 20 miljoen euro.

Waar we als artsen rekening mee moeten houden, is het strengere toezicht op het gebruik van patiëntgegevens, waartoe niet alleen geschreven data, maar ook beeldvorming behoort. Dit geldt niet alleen voor prospectief te verzamelen gegevens, maar ook voor data die worden verzameld ten behoeve van retrospectief onderzoek. Onder de nieuwe wet kunnen individuele persoonsgegevens in retrospectief onderzoek alleen worden gebruikt na toestemming van de patiënt. Hierbij is ‘herleidbaarheid’ belangrijk. Interessant genoeg is verwijdering van naamsgegevens op foto’s mogelijk niet voldoende en is het nog de vraag hoe de rechter zal ingrijpen als een patiënt röntgendiagnostisch beeldmateriaal herkent in publieke presentaties of publicaties. Voor livechirurgie gelden deze regels uiteraard ook.

Analyse van de uitkomsten van livechirurgiesessies is belangrijk. Alhoewel het aantal heroperaties na live uitgevoerde steenchirurgie hoger was dan bij routine-ingrepen, was er geen significant verschil in het aantal complicaties en de ernst ervan, zo rapporteren Legemate en collega’s in dit nummer.

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Tijdschrift voor UrologieBohn Stafleu van LoghumHoutenNederland

Personalised recommendations