Advertisement

Tijdschrift voor Urologie

, Volume 7, Issue 5, pp 101–101 | Cite as

Mondigheid

  • Henk G. van der PoelEmail author
Open Access
Editorial
  • 332 Downloads

Het zorgproces wordt gekenmerkt door veranderingen. Niet in het minst die in de menselijke interactie tussen zorgverlener en zorgvrager, de patiënt. Informatieverstrekking is toegenomen. Keuzehulpen zijn er alom en de commercie begint steeds beter de weg naar de mondige patiënt te vinden. In het artikel van Dirk Natris komen veel aspecten aan de orde die we allemaal dagelijks in de spreekkamer meemaken: patiënten die iets willen, omdat het in de media is geweest, omdat ze zich meer bewust zijn van de mogelijke nadelen van behandelingen, en nu consumentisme en claimend gedrag aan de dag leggen. Al deze aspecten zijn zeker niet uniek voor de gezondheidszorg, maar een algemeen verschijnsel van de zich meer bewustzijnde mens. Wat ik graag in dit soort onderzoeken zou zien, is of de goed geïnformeerde mondige patient nu ook langer en gelukkiger leeft. Ik vermoed van wel. Niet vanwege de vele informatie die ze tot zich nemen. Hun vragen zijn een teken van energie; van het organisme dat zich niet neerlegt bij tekortkomingen en op zoek gaat naar oplossingen. En dat wordt eigenlijk altijd wel beloond. Nu ons blad 25 jaar bestaat, is het goed om even stil te staan bij dit, niet altijd voor alle zorgverleners even makkelijke fenomeen, dat we dagelijks wel meemaken.

Nog niet zo lang geleden ontdekte ik dat naast Tycho Lock ook Fons Ypma nauw betrokken was bij de ‘geboorte’ van ons blad. Ontstaan als idee op een vliegveld in Zwitserland en voortkomend uit documentatie van die tijd, zoals ‘Urologische Brieven’, ‘Urologie Practicum’, ‘Prostaatboek’ en ‘Medisch Journaal Deventer’. Bij deze wil ik beide heren bedanken voor dit initiatief, dat al zolang standhoudt.

Copyright information

© The Author(s). 2017

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Authors and Affiliations

  1. 1.Tijdschrift voor UrologieBohn Stafleu van LoghumHoutenNederland

Personalised recommendations