Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 5, Issue 6, pp 32–34 | Cite as

Het einde van de solist?

 • Dineke SmitEmail author
 • Frits Bosch
Beroep en Belang

De dynamiek van de zorgmarkt wordt steeds meer zichtbaar. Zorg wordt in toenemende mate geëconomiseerd. We spreken niet meer over zorgvragen maar over zorgproducten. Dat de zorg wordt gebureaucratiseerd zal niemand zijn ontgaan! Je hebt een halve dagtaak nodig voor je administratie waarbij er vooral oog is voor de meetbare onderdelen van de zorg. Zorg wordt tevens beheerst door grote marktpartijen waarbij de solopraktijk zijn langste tijd lijkt te hebben gehad. Wat betekent dit voor ons als zelfstandige praktijkhouders? Moeten alle solopraktijken nu opgeheven worden en opgaan in grote zorggroepen? Willen we dit wel of hebben we niks te willen?

Noten

 1. 1.
  Struijs JN ea (2009) Experimenteren met de keten-dbc diabetes. De eerste zichtbare effecten. Bilthoven: RIVMGoogle Scholar
 2. 2.
  Don FJH & Beek CC van (2010) Richtsnoeren zorggroepen. Den Haag: Nederlandse MededingingsautoriteitGoogle Scholar
 3. 3.
  Til JT van ea (2010) De organisatie van zorggroepen anno 2010: Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. BilthovenGoogle Scholar
 4. 4.
 5. 5.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Landelijke Vereniging van EerstelijnspsychologenAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations