Psychopraktijk

, 3:19 | Cite as

EMDR bij de behandeling van een negatief zelfbeeld

  • Dorine Sanders
  • Erik ten Broeke
Artikel
  • 741 Downloads

Sinds de introductie in 1989 van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is de methode verder ontwikkeld en verfijnd. Het toepassingsgebied is daardoor aanzienlijk uitgebreid. Zo werd een specifieke benadering voor het conceptualiseren van klachten gepresenteerd die voorafgaat aan de toepassing van EMDR bij een flink scala van andere klachten dan Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Zo is er nu een behandeling met EMDR voor mensen met een negatief zelfbeeld. Na een korte schets van de achtergronden en toepassing van het EMDR-basisprotocol, wordt deze laatste aanpak hieronder aan de hand van een casus geïllustreerd.

Trefwoorden:

EMDR negatief zelfbeeld 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Dorine Sanders
    • 1
  • Erik ten Broeke
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations