Advertisement

Water History

, Volume 5, Issue 3, pp 349–367 | Cite as

Ditching from a water system perspective. Draining the Swedish water landscape 1200–1900

 • Eva JakobssonEmail author
Article

Abstract

In this article drainage in landscapes with a surplus of water will be in focus. A water system perspective will be applied to ditching. Upstream–downstream relations—whether small, as in this article, or comprehensive—cannot be disregarded when studying water systems. A central task in this article is to describe and interpret the ways these dependences have been controlled. In the article, building drainage systems is regarded as the construction of water systems that extends over, encloses and binds together ever larger areas of the water landscape. Examples from slightly more than 500 years of Swedish drainage history are used in the article. As with other activities involving water, the Swedish state has built up social institutions to regulate these activities. These codes of rules coordinating the management and build-up of drainage systems are interpreted from a water system perspective. Reading the sources and results from Swedish agrarian research in light of this new perspective and using a long time perspective, establishes the legacy of the laws on ditch digging. In the article the physical and social dependence that are built in systems of ditches are demonstrated. Simultaneously the new water systems contributed to building a hybrid landscape, as well as they created new communities of which the Swedish farmer became a part.

Keywords

Water system Ditching Drainage Water laws Swedish history 

Notes

Acknowledgments

This article has been written during stays at The Centre for Advanced Study (CAS) at the Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo and The Rachel Carson Centre (RCC) in Munich. I am grateful to the two anonymous reviewers for their helpful comments.

References

 1. Betänkande med förslag angående den statsunderstödda vattenavlednings- och avdikningsverksamheten samt därmed sammanhängande spörsmål. Avgivet den 28 December 1936 av 1934 års av avdikningssakkunniga (1937). Statens offentliga utredningar 1937:8. Jordbruksdepartementet. StockholmGoogle Scholar
 2. Bonden och vattnet (1977) Forskningsberedningen, StockholmGoogle Scholar
 3. Dellapenna JW, Gupta J (eds) (2009) The evolution of the law and politics of water. Springer, AmsterdamGoogle Scholar
 4. Edwards PN (2003) Infrastructure and Modernity: Force, Time, and Social organization in the History of Sociotechnical Systems”. In: Misa TJ, Brey P, Feenberg A (eds) Modernity and technology. MIT Press, Cambridge, pp 185–226Google Scholar
 5. Ehn W (1991) Mötet mellan centralt och lokalt: studier i uppländska byordningar. Dialekt- och folkminnesarkivet, UppsalaGoogle Scholar
 6. Fritzbøger B (2009) Vandets veje: Skjern Ås miljøhistorie gennem 350 år. Vandets veje: Skjern Ås miljøhistorie gennem 350 år. København: GyldendalGoogle Scholar
 7. Fryksén A (1973) Debatten om vattenavtappningar och Hornborgasjöns sänkning—ett led i svensk jordbrukspolitik fram till mitten av 1800-talet. Licentiat Dissertation, Lund UniversityGoogle Scholar
 8. Gadd C-J (1983) Järn och potatis. Jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1750–1860. Göteborgs UniversitetGoogle Scholar
 9. Gadd C-J (2000) Det svenska jordbrukets historia. Bd 3, Den agrara revolutionen: 1700–1870. Natur och Kultur, StockholmGoogle Scholar
 10. Gadd C-J (2009) Gränsen mellan plog och årder—orsakad av naturbetingelser eller av kulturspridning? In: Liljewall B, Flygare IA, Ljunggren L, Söderberg J (eds) Agrarhistoria på många sätt. 28 studier om människan och jorden. Festskrift till Janken Myrdal på hans 60-årsdag, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm, pp 151–172Google Scholar
 11. Gadd C-J (2011) The agrarian revolution in Sweden, 1700–1870. In: Myrdal J, Morell M (eds) The Agrarian History of Sweden. 4000 BC to AD 2000. Nordic Academic Press, Falun, pp 118–164Google Scholar
 12. Gustafsson Y (1955) Några historiska notiser om dikning. Grundförbättring nr 2–3Google Scholar
 13. Hughes TP (1987) The evolution of large technological systems. In: Bijker W, Hughes TP, Pinch T (eds) The social construction of technological systems. New directions in the sociology and history of technology. Cambridge, MA, pp 51–82Google Scholar
 14. Håkansson A (1997) Dränering, sjösänkning och ängsvattning. In: Larsson B, Morell M, Myrdal J (eds) Agrarhistoria. LT, StockholmGoogle Scholar
 15. Jakobsson E (1996a) Industrialisering av älvar. Studier kring svensk vattenkraftutbyggnad 1900–1918. Historiska institutionen, GöteborgGoogle Scholar
 16. Jakobsson E (1996b) Wårt till så betydlig del af watten genomskurna Land”: Svensk vattenrättshistoria i ett internationellt perspektiv. In: Linnér B-O, Svidén J (eds) Miljöhistoria på väg. Artiklar presenterade vid Miljöhistoriskt Möte 1995. Tema V Rapport 22, Tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet, pp 82–93Google Scholar
 17. Jakobsson E (1999) Introduktionen av WC i Stockholm—ett vattensystemperspektiv på staden. Polhem. Tidskrift för teknikhistoria 1999(2–4):118–139Google Scholar
 18. Jakobsson E (2008) Narratives about the river and the dam. Some reflections on how historians perceive the harnessed river. In: Hauken Å D (ed) Technological society—multidisciplinary and long-time perspectives. Seminarrapport Utstein kloster 2008. Haugaland Akademi, StavangerGoogle Scholar
 19. Jakobsson E (2010) The history of flowing water policy in Sweden: from natural flow to industrialized rivers. In: Tvedt T, Coopey R (eds) Rivers and society: from early civilizations to modern times, in a history of water, series II, vol 2 (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris, London, pp 424–439Google Scholar
 20. Kaijser A (1998) Att tämja naturen. De nederländska vattensystemens utveckling under tusen år. In: Blomkvist P, Kaijser A (eds) Den konstruerade världen. Tekniska system i historiskt perspektiv. B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, pp 299–322Google Scholar
 21. Kongl. Mai:ts Nådiga Förordning, angående wissa wilkor för watten-afledningear till beredande af samfällig jords odling. Gifwen Stockholms slott den 30 November 1841 (1841) Svensk författningssamling 1841, no. 62Google Scholar
 22. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående ändring eller utrifning af Wattenwerk, som genom updämning skada Jord eller hindra desz odling: Gifwen Stockholms Slott den 20. Januarii 1824 (1824) Kungl. Tryckeriet, StockholmGoogle Scholar
 23. Kongl. Maj:ts nådige Förordning, Huru Sjöar, Strömmar och Åar öfwer alt i Riket årligen böra wårdas, til skadelige wattudämningars afwärjande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 20 februarii 1764 (1764) Kongl. Tryckeriet, StockholmGoogle Scholar
 24. Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående Strömrensningars werkställande samt Strömars och Åars öpne hållande. Gifwen Stockholms Slott den 28. December 1822 (1823) Kongl. Tryckeriet, StockholmGoogle Scholar
 25. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Så Wäl Om Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes rättighet at uptaga klagomål öfwer nya Wattnwerks olagliga anläggning eller gamla Wattnwerks obehöriga förändring, som angående tiden för wattndämning om hösten. Gifwen Stockholms Slott på Riks-salen den 6 augusti 1815 (1815) Kongl. Tryckeriet, StockholmGoogle Scholar
 26. Lag om dikning och annan afledning af vatten, utg. af G. B. A. Holm och Wilh. Huss (1879) StockholmGoogle Scholar
 27. Lennqvist J (2007) Våtmarkshistoria: Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen. Universitetsbiblioteket, ÖrebroGoogle Scholar
 28. Lindegren J (1988) Varat, staten och diket: tre historieteoretiska uppsatser. Opuscula Historica Upsaliensia 2, Historiska institutionen, UppsalaGoogle Scholar
 29. Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén (1962) Holmbäck Å, Wessén E (eds) Nord. Bokh., StockholmGoogle Scholar
 30. Morell M (2011) Agriculture in industrial society, 1870–1945. In: Myrdal J, Morell M (eds) The agrarian history of Sweden. 4000 BC to AD 2000. Nordic Academic Press, Falun, pp 118–164Google Scholar
 31. Myrdal J (1985) Medeltidens åkerbruk. Agrarteknik i Sverige ca 1000 till 1500. Nordiska museet, StockholmGoogle Scholar
 32. Myrdal J (1999) Det svenska jordbrukets historia. Band 2, Jordbruket under feodalismen: 1000–1700. Natur och Kultur, StockholmGoogle Scholar
 33. Myrdal J (2011) Farming and feudalism, 1000–1700. In: Myrdal J, Morell M (eds) The agrarian history of Sweden. 4000 BC to AD 2000. Nordic Academic Press, Falun, pp 72–117Google Scholar
 34. Nilsson T (1994) Elitens svängrum: första kammaren, staten och moderniseringen 1867-1886. Almqvist & Wiksell International, StockholmGoogle Scholar
 35. Nya lagberedningens förslag till förordning angående torrläggning af jord (1878). Samson & Wallin, StockholmGoogle Scholar
 36. Pisani DJ (1992) To reclaim a divided west. Water, law, and public policy, 1848–1902. University of New Mexico Press, AlbuquerqueGoogle Scholar
 37. Runefelt L (ed) (2008) Svensk mosskultur: odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000. Kungl. skogs- och lantbruksakademien, StockholmGoogle Scholar
 38. Schneider D (2011) Hybrid nature. Sewage treatment and the contradictions of the industrial ecosystem. The MIT Press, CambridgeGoogle Scholar
 39. Strömberg LG (1990) Var slutar en sjö? Livsvillkor och naturuppfattningar kring Hornborgasjön 1900–1990. Dissertation, Gothenburg UniversityGoogle Scholar
 40. Svenska landskapslagar: tolkade och förklarade för nutidens svenskar. Ser. 1, Östgötalagen och Upplandslagen (1979a) Wessén E, Holmbäck Å (eds). AWE/Geber, StockholmGoogle Scholar
 41. Svenska landskapslagar: tolkade och förklarade för nutidens svenskar. Ser. 2, Dalalagen och Västmannalagen (1979b) Wessén E, Holmbäck Å (eds). AWE/Geber, StockholmGoogle Scholar
 42. Svenska landskapslagar: tolkade och förklarade för nutidens svenskar. Ser. 3, Södermannalagen och Hälsingelagen (1979c) Wessén E, Holmbäck Å (eds). AWE/Geber, StockholmGoogle Scholar
 43. Svenskt vattenarkiv. Sänkta och torrlagda sjöar (1995). In: SMHI Hydrologi nr 62. SMHI, NorrrköpingGoogle Scholar
 44. Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734 (1984). Inst. för rättshistorisk forskning, StockholmGoogle Scholar
 45. The Agrarian History of Sweden, 4000 BC to AD 2000 (2011) Myrdal J, Morell M (eds) Nordic Academic Press, FalunGoogle Scholar
 46. Tvedt T (2010) Water systems, environmental history and the deconstruction of nature. Environ Hist 16(2) s.143–166Google Scholar
 47. Weibull CG (1923) Skånska jordbrukets historia intill 1800-talets början. Gleerup, LundGoogle Scholar
 48. White R (1995) The Organic Machine. The Remaking of the Columbia River. Hill&Wang, New YorkGoogle Scholar
 49. White R (2004) From wilderness to hybrid landscape: the cultural turn in environmental history. The Historian, 66 no. 3 (Fall 2004):557–564Google Scholar
 50. Winiwarter V (1999) Landscape elements in the late medieval village: can information on land-use be derived from normative sources? Medium Aevum Quotidianum 41(1999):22–42Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.University of StavangerStavangerNorway

Personalised recommendations