Advertisement

Skipr

, Volume 4, Issue 9, pp 20–23 | Cite as

Anne-Mei The gaat voor liefdevolle zorg

  • Willem Wansink
Interview
  • 64 Downloads

Anne-Mei pleit voor liefdevolle aandacht bij geestelijk verval. “Goede zorg wordt bepaald door de onderlinge relatie tussen mensen.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations