Advertisement

Kwetsbare wijken in Noord-Brabant op de kaart voor dialoog over maatschappelijke ondersteuning

 • Antje EugsterEmail author
 • Wendy Jeeninga
 • Arthur Rijkers
 • Ruben Smeets
 • Ike Kroesbergen
 • Mariëlle Cloïn
Wetenschappelijk artikel
 • 8 Downloads

Samenvatting

Kwetsbare mensen vormen een belangrijke doelgroep van maatschappelijke ondersteuning. Ook de Provincie Noord-Brabant zet zich in voor kwetsbare groepen, zodat zij aansluiting hebben en houden in onze maatschappij. Het programma Sociale Veerkracht moet ervoor zorgen dat meer mensen kunnen delen in en bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in Brabant. In opdracht van de provincie hebben verschillende partners in Noord-Brabant een verdieping aangebracht op de monitor sociale veerkracht, waarbij extra accent op gezondheid en de focus op kwetsbaarheid en kwetsbare mensen is gelegd. De gegevens zijn bovendien in de monitor op het lagere schaalniveau van de wijk gepresenteerd. Dit artikel beschrijft hoe het proces binnen het project Kwetsbaar Brabant. Een verdieping op de monitor Sociale Veerkracht is verlopen en welke opbrengsten het heeft opgeleverd.

Trefwoorden

Kwetsbaar Brabant kwetsbaarheid wijkniveau sociale veerkracht 

Visualizing vulnerable districts in Noord-Brabant with the aim of a dialogue about social support

Abstract

Vulnerable people are an important target group for social support. The Province of Noord-Brabant is also committed to support vulnerable groups, in order to achieve that they remain socially connected. The program ‘Sociale Veerkracht’ (social resilience) has to ensure that more people share in and contribute to a good quality of life in Brabant. Commissioned by the Province, the monitor ‘Sociale Veerkracht’ has been further elaborated in cooperation with various partners. Thereby, health and the focus on vulnerability and vulnerable people were emphasized. It was also the desire to include data of a lower scale of the district. The current article describes the process and results of the project Kwetsbaar Brabant. Een verdieping op de monitor Sociale Veerkracht.

Keywords

‘Kwetsbaar Brabant’ vulnerability district level ‘sociale veerkracht’ 

Notes

Dankbetuiging

Arjen van den Broek (gemeente Etten-Leur), Astrid van Oosterhout (gemeente Oisterwijk), Gooitske Marsman (gemeente Helmond), Wytske Teeuwen-Besseling (gemeente Helmond) en Iris Dijksterhuis (gemeente Waalwijk). Speciale dank aan Richard Dumont en Jolanda Schneider van de provincie Noord-Brabant voor het mogelijk maken van fase 1 van Kwetsbaar Brabant.

Literatuur

 1. 1.
  Winsemius A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: Movisie; 2011.Google Scholar
 2. 2.
 3. 3.
  Wolf J. Niemand tussen wal en schip. Referentiekader maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties. Nijmegen: Academische werkplaats OGGZ; 2015.Google Scholar
 4. 4.
  Campen C van. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2011.Google Scholar
 5. 5.
  Romijn G, Graaf I de, Jonge M de. Kwetsbare kinderen. Literatuurstudie over verhoogde risicogroepen onder kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen. Utrecht: Trimbos Instituut; 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Lauriks S, Buster MCA, Wit MAS de, et al. Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2013.Google Scholar
 7. 7.
  Brink C van den, Smulders G, Wolf J, Oers H van, et al. Monitor Sociaal kwetsbare groepen, e‑book. Tilburg: Tilburg University; 2015.Google Scholar
 8. 8.
  VNGRealisatie. Stapelingsmonitor. Beschikbaar via. https://www.vngrealisatie.nl/producten/stapelingsmonitor.
 9. 9.
  Leidelmeijer K, Marlet G, Iersel J van, et al. De Leefbaarometer. Leefbaarheid in Nederlandse wijken en buurten gemeten en vergeleken. Amsterdam/Utrecht: RIGO/Atlas voor gemeenten, 2008. Beschikbaar via. https://www.leefbaarometer.nl/home.php.
 10. 10.
  Blanken M, Dagevos J, Smeets R, et al. Sociale veerkracht in Brabant. Tilburg: Het PON, Telos; 2016.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Antje Eugster
  • 1
  Email author
 • Wendy Jeeninga
  • 2
 • Arthur Rijkers
  • 3
 • Ruben Smeets
  • 4
 • Ike Kroesbergen
  • 3
 • Mariëlle Cloïn
  • 5
 1. 1.GGD Brabant-Zuidoost/Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, TranzoTilburg UniversityTilburgNederland
 2. 2.GGD Hart voor Brabant/Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, TranzoTilburg UniversityTilburgNederland
 3. 3.GGD West-BrabantTilburgNederland
 4. 4.TelosTilburg UniversityTilburgNederland
 5. 5.Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, TranzoTilburg UniversityTilburgNederland

Personalised recommendations