Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 93, Issue 4, pp 147–156 | Cite as

Hoe kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt aantonen en meten?

 • W.P.M.M. van de VenEmail author
 • R.C. van Kleef
 • R.C.J.A. van Vliet
Article
 • 163 Downloads

Samenvatting

Verzekerden kunnen elk jaar overstappen naar een andere zorgverzekering. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor dezelfde premie per polis. De risicoverevening compenseert zorgverzekeraars vooraf voor voorspelbare, gezondheidgerelateerde kostenverschillen tussen verzekerden. Omdat deze verevening nog niet perfect is, bestaat ruimte voor risicoselectie door verzekerden en verzekeraars. Risicoselectie kan schadelijk zijn voor de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit maakt risicoselectie een belangrijk aandachtspunt voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die goedwerkende zorgmarkten maakt en bewaakt, en toezicht houdt op de publieke belangen. Tegen deze achtergrond staat de volgende vraag in dit artikel centraal: “Hoe kan de NZa risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt aantonen en meten?” Het precies meten en aantonen van (alle vormen van) risicoselectie blijkt niet eenvoudig. Dit artikel doet aanbevelingen voor een statistische en kwalitatieve benadering van dit meetprobleem. Naast empirische meetmethoden wordt een groot aantal (sterke) signalen genoemd die de NZa kan meten en die elk, en zeker in samenhang, duiden op risicoselectie. Dit biedt de NZa gereedschap om invulling te geven aan haar toezicht- en reguleringstaken betreffende risicoselectie. Het verdient aanbeveling na te gaan of de NZa over voldoende handhavingsinstrumenten beschikt om op te treden tegen ongewenste risicoselectie. Zo nodig moet de wetgever het wettelijke instrumentarium van de NZa uitbreiden.

Trefwoorden

risicoselectie zorgverzekeringsmarkt risicoverevening 

Abstract

How can the Dutch Healthcare Authority show the presence of risk selection on the health insurance market, and measure it?

Every year Dutch consumers can switch health insurer. The risk equalization compensates insurers for predictable health-related differences in the consumers’ expenses. Because the risk equalization is not yet perfect, there is room for risk selection, which can have negative effects on the quality of care solidarity and efficiency. This makes risk selection an important focal point for the Dutch Healthcare Authority (Nederlandse Zorgautoriteit, NZa) that makes and protects good functioning healthcare markets, and protects the public goals of quality, access and affordability of care. Against this background this article focusses on the following question: “How can the Dutch Healthcare Authority show the presence of risk selection on the health insurance market,and measure it?” The exact measurement of (all forms of) risk selection appears not to be simple. In this paper some methods are mentioned that the NZa can use to empirically measure risk selection. Also (strong) signals are mentioned that the NZa can measure and that, particularly in combination, give evidence of risk selection. This gives the NZa tools to adequately fulfill her monitoring and regulatory duties. It is recommended that the legislator provides the NZa with effective tools to counteract undesired risk selection.

Keywords

risk selection health insurance risk equalization 

Literatuur

 1. 1.
  ZonMw. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Tweede Kamer. Verslag van een algemeen overleg. 2012, 29689 (414).Google Scholar
 3. 3.
  Newhouse JP. Reimbursing health plans and health providers: efficiency in production versus selection. J Econ Lit 2012;34: 1236–63.Google Scholar
 4. 4.
  Ven WPMM van de, Kleef RC van, Vliet RCJA van. Risicoselectie bij overstap zorgverzekeringsmarkt. Econom Stat Berichten 2013;98:714–8.Google Scholar
 5. 5.
  Vliet RCJA van, Kleef RC van. Herijkingsonderzoek vereveningsmodel 2008; herijking en stabiliteit risicovereveningsmodel 2008, op basis van kostendata 2006. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG (WOR393), 2008.Google Scholar
 6. 6.
  Kleef RC van, Vliet RCJA, Ven WPMM van de. Risicoverevening tussen zorgverzekeraars: Kwantificering modelverbeteringen 1993-2011. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:312–26.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Kleef RC van, Vliet RCJA, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012.Google Scholar
 8. 8.
  Achmea. Brief van Achmea aan de leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 7 september 2011. (opvraagbaar bij de griffier).Google Scholar
 9. 9.
  Ven WPMM van de, Kleef RC van, Vliet RCJA van. Risicoselectie bij overstap zorgverzekeringsmarkt, Econom Stat Berichten 2013;98:714–8.Google Scholar
 10. 10.
  Ellwanger N, Asselt M van, Evenhardt T. ‘Ondercompensatie van verzekerden met V&V-gebruik in het vorig jaar’,WOR 699. Den Haag: Aarts Public Economics (APE), 2014.Google Scholar
 11. 11.
  Bruijn D de. Schut FT. Evaluatie aanvullende verzekeringen 2007. Rotterdam: iBMG, EUR, 2007.Google Scholar
 12. 12.
  Prinsze FJ, Ven WPMM van de, Bruijn D de, Schut FT. Verbetering risicoverevening in de zorgverzekering: Van groot belang voor chronisch zieken. Rotterdam: iBMG, EUR, 2005.Google Scholar
 13. 13.
  Roos A, Schut FT. Evaluatie aanvullende en collectieve ziektekostenverzekeringen 2009, rapport, Rotterdam: iBMG, EUR, 2009, bijlage 6Google Scholar
 14. 14.
  Kleef RC van, Vliet RCJA van, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012.Google Scholar
 15. 15.
  RTL nieuws. Buitenlandse uitzendkracht genept met goedkope zorgpolis. 10 februari 2014 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/buitenlandse-uitzendkracht-genept-met-goedkope-zorgpolis.
 16. 16.
  Douven, RCMH, Mannaerts H. Doelmatige zorg versus risicoselectie. Econom Stat Berichten 2008;91:132–135.Google Scholar
 17. 17.
  Kleef RC van, Vliet RCJA van, Ven WPMM van de. Risicoverevening 2012: Een analyse van voorspelbare winsten en verliezen op subgroepniveau. Onderzoeksrapport. Rotterdam: iBMG, EUR, 2012.Google Scholar
 18. 18.
  Ven WPMM van de. Onjuist geïnformeerd over risicoselectie in de zorg, Econom Stat Berichten 2014;188.Google Scholar
 19. 19.
  ZonMw. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (VVW) 2015

Authors and Affiliations

 • W.P.M.M. van de Ven
  • 1
  Email author
 • R.C. van Kleef
  • 1
 • R.C.J.A. van Vliet
  • 1
 1. 1.Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG)Erasmus Universiteit RotterdamRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations