Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 92, Issue 4, pp 156–162 | Cite as

Eigen Kracht-interventies in het Centrum voor Jeugd en Gezin

 • Marije Blok
 • Annemarie Wagemakers
 • Matthea van Leeuwe
 • Marjolein Scholten
Wetenschappelijke artikelen

Samenvatting

Ontwikkelingen in beleid en maatschappij hebben geleid tot de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en een groeiende aandacht voor ‘Eigen Kracht’- interventies. Doel van dit artikel is om de toepassing van Eigen Kracht(-interventies) door CJG’s en de factoren die hierop van invloed zijn in kaart te brengen. Hiertoe is een raamwerk samengesteld met daarin de centrale begrippen van het werken vanuit de Eigen Kracht-gedachte: samenwerking en empowerment. Vervolgens zijn digitale vragenlijsten bij elf Provinciale beleidsmedewerkers en semigestructureerde interviews bij 26 CJG-coördinatoren afgenomen. CJG’s passen veel verschillende Eigen Kracht-interventies toe. Slechts enkele hiervan komen voor in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Factoren als de benodigde verandering in visie voor het uitvoeren van Eigen Kracht-interventies en de hoge kosten wegen zwaarder dan de empirische onderbouwing. CJG-coördinatoren hebben weinig inzicht in de toepassing van de Eigen Kracht-interventies en monitoring vindt nauwelijks plaats. Veel CJG’s zijn net gestart en hebben meer tijd nodig voor het implementeren van Eigen Kracht-interventies.

Trefwoorden:

Eigen Kracht-interventies Centra voor Jeugd en Gezin jeugdinterventies empowerment effectiviteit 

Abstract

Empowerment interventions in the Centre for Youth and Family

Developments in policy and society have resulted in the establishment of Centers for Youth and Family (CJG) and an increased attention for ‘Eigen Kracht‘ (Dutch for ‘empowerment’)interventions.

The aim of this paper is to give an overview of the use of these interventions and the major factors playing a role in their implementation. For this purpose a framework based on the central concepts of Eigen Kracht-interventions: collaboration and empowerment, has been composed. Next, digital questionnaires were completed by eleven provincial policymakers and semi-structured interviews were held with 26 CJG-coordinators. CJG’s offer many interventions of which only a few are included in the Database Effective Interventions of the Dutch Youth Institute. Factors such as a needed change in vision and the associated costs seem to play a more important role than empirical evidence. CJG-coordinators have little insight into the use of interventions and monitoring hardly happens. Since many CJG’s have been set up recently, more time is needed to implement interventions.

Keywords:

empowerment Centers for Youth and Family effective youth interventions 

Literatuur

 1. 1.
  Nederlands Jeugd Instituut. Historisch Overzicht. Dossier Stelselwijziging zorg voor jeugd. www.nji.eu/eCache/DEF/1/31/071.html. Opgehaald op 22-11-2011.
 2. 2.
  Bureau Jeugdzorg. Wet op de Jeugdzorg. www.bureaujeugdzorg.info/Wet_op_de_jeugdzorg/. Opgehaald op 06-09-2011
 3. 3.
  Rijksoverheid. Over de Wmo. www.invoeringwmo.eu/content/wmo-algemeen. Opgehaald op 22-11-2011.
 4. 4.
  Rouvoet A. Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente. Den Haag: Programmacommissie voor Jeugd en Gezin, 2008.Google Scholar
 5. 5.
  Kabinet-Rutte/Verhagen. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Den Haag: Regeerakkoord VVD-CDA, 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Investeren rondom kinderen. Den Haag: RMO en RVZ, 2009.Google Scholar
 7. 7.
  Egten C van, Zeijl E, Hoog S de, Nankoe C, Petronia E. Gezinnen van de toekomst. Opvoeding en opvoedingsondersteuning. Den Haag: E-quality/SCP, 2008.Google Scholar
 8. 8.
  Rooij E de, Heskens C, Jong M de, Lip A, Visser A. Het Centrum Jeugd en Gezin: ook voor jongeren? Een verkennend kwalitatief onderzoek naar de mening van jongeren over hulp en advies door het CJG. Tijdschr Gezondheidswet 2013;3:162-76.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Hoek M. Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouderen en gezinnen. 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies. Brochure. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2010.Google Scholar
 10. 10.
  Nutbeam D. Health promotion glossary. Health Promot Int 1998;13:349-64.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Zimmerman MA. Empowerment Theory. Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. Handbook of Community Psychology. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.Google Scholar
 12. 12.
  Koelen MA, Linström B. Making health choices easy choices: the role of empowerment. Eur J Clinical Nutrition 2001;57(Suppl 1):S10-6.Google Scholar
 13. 13.
 14. 14.
  Tweede Kamer der Staten-Generaal. Motie van de leden Bruins Slot en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Motie. Den Haag: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 31 839, nr. 228, 2012.Google Scholar
 15. 15.
  Veldhuijzen van Zanten-Hyllner MLLE, Teeven F. Beleidsbrief stelselwijziging jeugd “Geen kind buiten spel”. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2011.Google Scholar
 16. 16.
  Koelen MA, Vaandrager L, Wagemakers A. The healthy alliances (HALL) framework: prerequisites for success. Fam Pract 2012;1:i132-8.Google Scholar
 17. 17.
  Visser F, Molleman G, Peters L, Jacobs G, Rozing M. Empowerment Kwaliteits Instrument. Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0. Woerden: NIGZ, 2007.Google Scholar
 18. 18.
  Creswell JW. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches. Thousand Oaks CA: SAGE, 2009Google Scholar
 19. 19.
  Nelson TD, Steele RG. Influences on practitioner treatment selection: Best research evidence and other considerations. J Behav Health Serv Res 2008;351170-8.Google Scholar
 20. 20.
  Wartna J, Vaandrager L, Wagemakers A, Koelen M. Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt. Een eerste verkenning van het begrip werkzame principes. Wageningen: Wageningen University, Departement Maatschappijwetenschappen, 2012.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Marije Blok
  • 1
  • 2
 • Annemarie Wagemakers
  • 3
 • Matthea van Leeuwe
  • 1
 • Marjolein Scholten
  • 1
 1. 1.ZonMwDen HaagThe Netherlands
 2. 2.BlossityDen HaagThe Netherlands
 3. 3.Leerstoelgroep Gezondheid en MaatschappijWageningenThe Netherlands

Personalised recommendations