Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 8–10 | Cite as

Baas over je blaas een online training

  • Lotte Firet
  • Doreth Teunissen
Implementatie

Samenvatting

Gemiddeld één op de vier vrouwen heeft last van urineverlies. Het trainingsprogramma ‘Baas over je blaas’ is vanuit het Radboudumc opgezet en is onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Het enthousiasme voor de training is groot, zo blijkt uit de honderden aanmeldingen. Praktijkondersteuners kunnen een rol spelen in het opsporen van urine-incontinentie en zij kunnen vrouwen attenderen op de training.

Literatuur

  1. De literatuurlijst is kosteloos op te vragen bij het secretariaat van TPO De Praktijk. Mail naar: tpodepraktijk@bsl.nl.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Lotte Firet
    • 1
  • Doreth Teunissen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations