Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 4, pp 34–37 | Cite as

LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol

  • Petra Dijkstra
Kennis
  • 46 Downloads

Samenvatting

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) verscheen in 2010 en werd ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen. Het doel van deze LESA is betere zorg te bieden aan patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol. De LESA beschrijft niet de rol van andere eerstelijnsdisciplines, maar kan wel als basismodel dienen voor samenwerkingsafspraken.

Literatuur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Petra Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations