Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 5, Issue 2, pp 51–54

Het omgaan met fouten en bijna-fouten

  • Ans Stalenhoef
COMMUNICATIETIPS VOORHET SPREEKUUR
  • 67 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Ans Stalenhoef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations