Advertisement

NVVG en NVAB

  • Wim OttoEmail author
van de verenigingen
  • 13 Downloads

NVAB reageert op de miljoenennota: ' Financiering voor kwaliteitsbeleid ontbreekt'

Voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is 2020 een cruciaal jaar voor wat betreft structurele financiering van kwaliteitsbeleid en maatregelen om de instroom in het vak te vergroten. "Dat onderwerp missen we in de begroting", zegt NVAB-voorzitter Gertjan Beens, in reactie op de begrotingen van de ministeries voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en die van VWS.

Beens: "Bij SZW zijn ze bewust van de noodzaak om meer bedrijfsartsen op te leiden en zien ze ook in dat een degelijk kwaliteitsbeleid daarvoor van belang is. Daarvoor is een Kwaliteitstafel ingericht, maar geld wordt niet beschikbaar gesteld. Anders dan de curatieve sector moeten wij op zoek naar private financiering. Een lastige opgave."

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations