Advertisement

Tuchtzaken tegen UWV-verzekeringsartsen 2010-2017

  • Marloes Mazliah–De VriesEmail author
onderzoek
  • 53 Downloads

Samenvatting

Doel: Inzicht verkrijgen in tuchtrechtelijke uitspraken tegen UWV-verzekeringsartsen.

Methode:Binnen het domein 'gezondheidszorg' werden op de website tuchtrecht.overheid.nl alle uitspraken bekeken die werden gedaan tussen 01-01-2010 en 31-12-2017. Alle uitspraken waarbij uit de tekst van de uitspraak duidelijk werd dat verweerder werkzaam was bij UWV als (verzekerings)arts, werden geïncludeerd. Van deze uitspraken werden diverse kenmerken geanalyseerd.

Resultaten: Er werden 103 uitspraken gevonden. In 55 zaken werd beroep aangetekend. Uiteindelijk waren na beroep 20 klachten gegrond. Bij 3 gegronde klachten werd geen maatregel opgelegd, 16 keer werd een arts gewaarschuwd en eenmaal werd een arts berispt.

Klagers hadden meestal meerdere grieven per klacht (gemiddeld 2,72), waarbij het vaakst geklaagd werd over de zorgvuldigheid van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek en de inschatting die de verzekeringsarts had gemaakt. Dit waren ook de grieven die het vaakst leidden...

tuchtrecht verzekeringsarts verzekeringsarts UWV 

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.VerzekeringsartsHoutenNetherlands

Personalised recommendations