Advertisement

Ervaringen van psychiaters bij het verrichten van expertises

  • Lisette de VeldEmail author
  • Roel Bekkering
onderzoek
  • 11 Downloads

Er worden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) regelmatig psychiatrische expertises aangevraagd door verzekeringsartsen bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet. Meestal wordt een expertise aangevraagd als er onduidelijkheid is over de aard en ernst van de medische problematiek of de beperkingen in arbeid als gevolg van de medische problematiek of voor behandeladvies.

arbeidsongeschiktheidsbeoordeling UWV psychiatrie expertise

Een psychiatrische expertise wordt meestal per brief aangevraagd. In deze brief staat een samenvatting van de medische problematiek, de reden van de expertise-aanvraag, relevante informatie van de behandelaar en meerdere concrete vragen aan de expert. Er vindt tot nu toe weinig tot geen enkele feedback plaats van de expert/psychiater naar de aanvragend verzekeringsarts van UWV over de procedure en de aangeleverde informatie in de aanvraagbrief. Hierdoor is...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations